Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Completo.pl
obowiązujący od dnia 21.12.2017r.
 

 

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Usługobiorca –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Completo.pl;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.complet.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty wystawione na sprzedaż w Sklepie internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Completo.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób dostawy Towaru.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.completo.pl;
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.completo.pl, prowadzony jest przez Kamil Sałasiński prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Completo.pl Kamil Sałasiński z siedzibą w Wólka Poznańska 23, 21-450 Stoczek Łukowski, NIP: 8252015666, REGON: 060223785.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy oraz wtyczki Adobe Flash Player, lub
  2. Google Chrome w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy oraz wtyczki Adobe Flash Player, lub
  3. Mozilla Firefox w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy oraz wtyczki Adobe Flash Player, lub
  4. Opera w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy oraz wtyczki Adobe Flash Player, lub
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie prawo do świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które ukończyły 18 lat.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin - Completo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Completo.pl w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - więcej informacji w Polityka prywatności.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klienta może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówienia w Sklepie.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Completo.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Completo.pl.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Completo.pl.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usług, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przy Zamówieniu przez Klienta.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.  

 

§ 4

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składa ofertę kupna określonego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep po wcześniejszym dokonaniu przelewu zgodnie z Zamówieniem.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.completo.pl, dokonać wyboru Towaru i jego wariantu a następnie podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie niezbędnych danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sklepem internetowym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. UWAGA! - producenci udostępniają promocje ilościowe (tzw. Do wyczerpania zapasów) w przypadku, gdy producent poinformuje Sklep o wyczerpaniu zapasów Sklep internatowy zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe do czasu, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone. W tym celu należy kliknąć „Anuluj zamówienie” po zalogowaniu się na swoje konto (zakładka „Twoje konto”) lub skontaktować się E-mailem ze Sklepem pod adresem sklep@completo.pl.
 11. Aktualny status realizacji Zamówienia zarejestrowany Klient może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (klikając „Twoje konto” na stronie Sklepu www.completo.pl). Niezarejestrowany Klient może otrzymać informacje o statusie realizacji swojego Zamówienia kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając odpowiedni E-mailem na adres sklep@completo.pl.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin - Completo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin Sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych niezbędnych danych, w tym danych kontaktowych.
 2. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia albo gdy Zamówienie budzi uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegóły dotyczące wysyłki znajdują się w zakładce: „Wysyłka” na stronie Sklepu, której regulacje są integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przy wszystkich Towarach w ich opisie podany jest termin dostawy. Szczegóły dotyczące terminów realizacji Zamówienia znajdują się w zakładce: „Wysyłka” na stronie Sklepu, której regulacje są integralną częścią niniejszego Regulaminu. Całkowity termin realizacji Zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 7 do 90 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Szacowany czas realizacji Zamówienia jest podawany na karcie Towaru oraz w podsumowaniu Zamówienia.
 6. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony, nie później jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, zaś Sklep internetowy zwróci w tym czasie otrzymaną od Klient sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia.
 7. Wraz z Towarem Klient otrzymuje dowód zakupu, tj. fakturę VAT.
 8. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty przesyłki doliczane są do każdego Zamówienia i ponoszone są przez Klienta. Szczegóły dotyczące kosztów przesyłki znajdują się w zakładce: „Wysyłka” na stronie Sklepu, której regulacje są integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 9. Zgodnie z art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma być dostarczona nabywcy i sprzedawca wykorzysta do tego profesjonalnego przewoźnika, rzecz jest uważana za wydaną nabywcy z chwilą przekazania jej przewoźnikowi przez sprzedawcę. Zapis art. 544 §2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania przy realizacji Zamówienia. W CHWILI WYDANIA PRZESYŁKI FIRMIE KURIERSKIEJ STAJĄ SIĘ PAŃSTWO WŁAŚCICIELEM TOWARU.
 10. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego Klient zobowiązany jest odebrać przesyłkę od kuriera z dostarczonym Towarem i przy nim dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych przy realizacji dostawy Towaru, takich jak stłuczenia, ubicia, wgniecenia, pęknięcia itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Towaru Klient zobowiązany jest do sporządzenia Protokołu Szkody Towaru, który musi być podpisany przez kuriera. Protokół Szkody będzie jedną podstawą do przyjęcia reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne powinno zostać przekazane do Sklepu internetowego poprzez podstronę „Odstąpienie od umowy” a następnie należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu na adres sklep@completo.pl w dniu dostarczenia Towaru.  

§ 6

Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  1. przelew na rachunek bankowy Sklepu internetowego prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 97 1050 1575 1000 0097 0893 1796,
  2. kartą kredytową. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  3. szybkie płatności internetowe za pomocą systemu Przelewy24. Operatorem szybkich płatności internetowych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank:
  1. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 53-605 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, o kapitale zakładowym 876 833 400,00
 4. Płatności za pomocą systemu PayPal – UWAGA! - przy wyborze tego sposobu płatności PayPal pobiera prowizję w wysokości 2,9% wartości całego Zamówienia, które nie jest zwracane w przypadku odstąpienia od Umowy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klienta.   

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy przez Klienta wygasa po upływie 14 dni od dnia, doręczenia Towaru Klientowi lub dostarczenia Towaru go innej osobie wskazanej przez Klienta przy Zamówieniu.
  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient powinien poinformować na piśmie Sklep internetowy Completo.pl Kamil Sałasiński, Słowiańska 33, 48-300 Nysa sklep@completo.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając je za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany powyżej adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres sklep@completo.pl,
  2. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który znajduje się w podstronie „Odstąpienie od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep internetowy niezwłocznie przyśle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres E-mailowy wskazany przez Klienta. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu na adres sklep@completo.pl.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do zawartej Umowy, gdy:
  1. Sklep internetowy wykonał dodatkową usługę (np. wycięcie otworu), na którą Klient wyraził wyraźną zgodą przy składaniu Zamówienia,
  2. przedmiotem Zamówienia jest Towar zindywidualizowany przez Klienta lub ściśle związany z Klientem,
  3. przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (np. kolor, proporcje, itp.) odbiegają od rzeczywistych właściwości Towaru,
  5. doszło do niej w drodze aukcji za pośrednictwem portalu internetowego www.Allegro.pl.  

 

§ 8

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep internetowy zwraca do Klienta wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sklep internetowy dokona na wskazane przez Klienta konto bankowe, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu internetowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać na adres Completo.pl Kamil Sałasiński, Słowiańska 33, 48-300 Nysa, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odstąpienia od Umowy, w oryginalnym opakowaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sklep internetowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, które uzależnione są od wagi przesyłki zawierającej Towar.  

§ 9

Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów:
  1. Completo.pl Kamil Sałasiński, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient może złożyć w formie elektronicznej, pod adresem sklep@completo.pl, który znajduje się w podstronie „Odstąpienie od umowy” lub na piśmie wysyłając je za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres Sklepu Completo.pl Kamil Sałasiński Słowiańska 33; 48-300 Nysa. Poprawnie złożona reklamacja musi zawierać, co najmniej:
   • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
   • Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę do reklamacji,
   • Numer Zamówienia,
   • Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
   • Podanie wszystkich okoliczności uzasadniających reklamację.
   • Zdjęcia reklamowanego Towaru,
   • protokół szkody.
  3. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć zakupiony Towar na adres Sklepu, w oryginalnym opakowaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sklep internetowy, chyba że Klient został poinformowany przez Sklep o możliwości rozpatrzenia i przeprowadzenia reklamacji u Klienta.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep internetowy w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez sklep zgłoszenia reklamacji zgodnie z §  9ust. 1 lit. b.
  5. W przypadku, gdy dostarczony Towar ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
  6. W przypadku umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Klient niebędący konsumentem.
  7. Uprawnienia Klienta wynikające z niezgodności Towaru z Umową lub Klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
  8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep internetowy zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  9. Gwarancja i rękojmia nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym. Dlatego w chwili odbioru Towaru Klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń.
   • Krok 1: Klient dokładnie bada przesyłkę, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), należy odmówić odebrania przesyłki oraz sporządzić z kurierem protokół szkody z podaniem przyczyny odmowy odebrania przesyłki.
   • Krok 2: W przypadku niestwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera.
   • Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych lub niezgodności z Zamówieniem), należy sporządzić z kurierem protokół szkody, z podaniem przyczyny reklamacji, następnie zrobić zdjęcia i złożyć reklamację do Sklepu internetowego w podstronie „Odstąpienie od umowy” lub pocztą elektroniczną na adres sklep@completo.pl lub na piśmie wysyłając je za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres Sklepu Completo.pl Kamil Sałasiński Słowiańska 33; 48-300 Nysa, w dniu doręczenia przesyłki.
  10. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie powyższych zaleceń.
  11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz reklamacje dotyczące braków ilościowych i niezgodności z Zamówieniem nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy Towaru, oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego Towaru.
  12. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Towaru.
  13. Sklep internetowy nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej Towaru. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  14. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 10

 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.  

§ 11

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem, zostanie poddane sadowi właściwemu dla siedziby Sklepu internetowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze Sklepem mailem na adres: sklep@completo.pl lub telefonicznie pod numerami +48 513 069 639, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 18.00, a w sobotę od 10.00 do 14.00.
 5. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.completo.pl od dnia 21.12.2017r.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel